แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เข้าอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
      25 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายมนตรี จันทะพงษ์     191    Share

1. ร.ร. บ้านผักบุ้ง
2. ร.ร. บ้านคำด้วง
3. ร.ร. บ้านท่าลี
4. ร.ร.บ้านหนองแวง(น้ำโสม)
5. ร.ร. ร.ร.บ้านสมประสงค์
6. ร.ร. บ้านเพิ่ม
7. ร.ร. นิคมสร้างตนเอง 2
8. ร.ร. ชุมนบ้านทุ่งตาลเลียน

ให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 27 พ.ย. 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย