อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาในระบบ Data Management Center (DMC)
  ด่วนที่สุด     25 พฤษภาคม 2558      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     81    Share

อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของสถานศึกษาในระบบ Data Management Center (DMC)

|รายละเอียด|