ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการสำรวจอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  ด่วนที่สุด     22 พฤษภาคม 2558      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     81    Share

** วันสุดท้าย สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่บันทึกข้อมูล **

ให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดทุกโรงเรียน สำรวจและบันทึกข้อมูลจำนวนอุปกรณ์รับสัญญาณการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ไม่นับรวมกับอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2557  ที่เว็บไซต์ http://210.246.188.154/obec ให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 

*** สพฐ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนที่ไม่รายงานข้อมูล หรือรายงานข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง

1. หนังสือราชการ
2. รูปแบบการบันทึกข้อมูล