โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูรายเดือน
      25 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     86    Share

ด้วยโรงเรียนโนนสมบูรณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูรายเดือน (งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ๘,๑๐๐ อัตรา) เพื่อทาหน้าที่ปฏิบัติการสอนที่โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ แทนตาแหน่งที่ว่าง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย