ขอความร่วมมือจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ได้จัดส่งแบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด (แบบ สชป.๑ สถานศึกษา)
      25 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     นายมนตรี จันทะพงษ์     48    Share

ขอความร่วมมือจากประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ได้จัดส่งแบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด (แบบ สชป.๑ สถานศึกษา) พร้อมเอกสารรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ๕ด้าน เป็นรูปเล่มพร้อมแผ่นซีดี  จำนวน 1 ชุด ของโรงเรียนที่ผ่านการประเมินลำดับที่ ๑ ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน สำหรับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินลำดับถัดไปให้ส่งเฉพาะแบบประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ด่วน