แจ้งโรงเรียนที่เอกสารไม่สมบูรณ์
      22 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     ศุภัชยา วิชาผง     173    Share

1. นายศุภมัฏบ์ ปราบพาลทัพพ์ โรงเรียนบ้านดงเย็นพัฒนา :: โปรดส่งสำเนา เลขที่บัญชีธนาคารให้กลุ่มบริหารงานการเงินฯ ด่วน ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 (เพื่อประกอบการโอนเงินเดือน)
2. โรงเรียนบ้านถิ่น กรุณามารับเอกสารเบิกค่ารักษาพยาบาล คืนที่กลุ่มบริหารงานการเงิน เนื่องจากเอกสารไม่สมบูร