นโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา
      22 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     สำเภา ศรีสมศักดิ์     48    Share

           ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์  ฉายแสง)มีนโยบายให้เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ เป็น  ๕๑ ต่อ ๔๙  ภายในปี  ๒๕๕๘  และกำหนดให้ขับเคลื่อนเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญศึกษา ในปี  ๒๕๕๗ เป็น ๔๕ ต่อ ๕๕  โดยให้มีการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หนังสือนำส่งและคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน