การรายงานข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
  ด่วนที่สุด     29 เมษายน 2558      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ศุภัชยา วิชาผง     55    Share

แจ้งโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการส่งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ ดำเนินการดังนี้
1. บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล
2. เร่งกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ http://tabletsurvey.mict.go.th พร้อมจัดพิมพ์แบบสำรวจข้อมูลสถานะการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) จากระบบออนไลน์ และจัดส่งให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย สำหรับกรณีโรงเรียนที่มีการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ให้จัดส่งหลักฐานการส่งซ่อมมาพร้อมกันด้วย โดยจัดส่งเอกสาร ไปที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (บอ.) เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
3. ยืนยันข้อมูลตาม แบบฟอร์มยืนยันข้อมูล ส่ง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ให้ดำเนินการตามข้อม 2 และ ข้อ 3 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2558
 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  นายมนตรี จันทะพงษ์ โทร. 091-0560616