การประชุมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓
      22 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     พิกุล ทองทิพย์     79    Share

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔  จะดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกับแนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  ปีการศึกษา  ๒๕๕๖   รุ่นที่  3  เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมูลนิธิสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ  ในวันที่  29  พฤศจิกายน  2556 ณ อาคารหอประชุมเมตตาธรรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  ๔

หนังสือนำส่งและรายชื่อโรงเรียนที่เข้าประชุมตามโครงการ