การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างครูตามโครงการต่างๆ ใน สพป.อุดรธานี เขต 4
      22 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์     นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์     99    Share

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ขอแจ้งให้ทราบว่า สาเหตุที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคลากรตามโครงการครู SP2 ครูวิกฤติ ครูธุรการ ครูวิทย์-คณิตฯ และครูพี่เลี้ยง นั้น เกิดจากบางโรงเรียนยังส่งสัญญาจ้างไม่ครบถ้วน หรือบางสัญญาส่งมาก็มีปัญหา  

( กรุณาเก็บสัญญาฉบับจริงไว้ที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ถ่ายสำเนาสัญญาส่งที่ สพป.อุดรธานี เขต 4 )

ดังนั้น หากเกินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 จะเบิกจ่ายให้เฉพาะสัญญาที่ส่งมาก่อนเท่านั้น