ให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวให้มาช่วยปฏิบัติราชการ
      21 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     ธนาดุล ภูขำ     142    Share

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สานักงานใหม่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานจากลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวจำนวนมากเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าว

หนังสือคำสั่ง