ให้โรงเรียนที่มีชื่อปรากฎในประกาศนี้ ดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือจัดส่งเอกสารขอเบิกเกี่ยวกับงบปรับปรุงที่ได้รับจัดสรร
  ด่วนมาก     22 เมษายน 2558      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     109    Share