ลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
      20 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มงานอํานวยการ     พงศ์พัฒน์ วงษ์ลุน     129    Share

ด้วยที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของสำนักงาน ก.พ. กำหนดเป็นนโยบายในการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประจำทุกปี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั้น

                   ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัด ลงชื่อถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ที่ www.ocsc.go.th โดยคลิกเลือก “ถวายสัตย์ปฏิญาณออนไลน์” จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖