การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 (70%)
      20 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มนโยบายและแผน     ศุภัชยา วิชาผง     131    Share

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2556 (70%)  |หนังสือนำส่ง| |รายละเอียดเพิ่มเติม|