การจัดสรรครูอัตราจ้าง โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ครูสาขาขาดแคลน ครู Sp๒ และครูวิทย์ คณิต) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
      19 พฤศจิกายน 2556      กลุ่มบริหารงานบุคคล     นายมนตรี จันทะพงษ์     79    Share

เนื่องจาก โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (จ้างครูสาขาขาดแคลน ครู Sp๒)  จำนวน   ๕,๒๙๐  อัตรา

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้เจียดจ่ายงบประมาณจ้างต่อให้   ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ (ครู Sp๒)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการ  เพื่อลดภาระงบประมาณ แต่มิให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน

สิ่งที่ส่งมาด้วย