แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT และ LAS ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  ด่วนมาก     24 กุมภาพันธ์ 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     จิณณพัต ผลทิพย์     114    Share

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกคน ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน พร้อมกันทั่วประเทศ  ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ จัดประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS: Local Assessment System) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๔,๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยจัดสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สนามสอบแต่ละโรงเรียน ความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

รายละเอียด
1. หนังสือนำส่งและแบบติดตาม NT
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
3. แบบติดตาม LAS