แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานการสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET) ปีการศึกษา 2557
  ด่วนที่สุด     30 มกรามก 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง     43    Share

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  เป็นศูนย์สอบและได้แต่งตั้งคณะทำงานตามคำสั่งสถาบันทดสอบ   ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ที่ ๑๖๐/๒๕๕๗  และ ๑๖๑/๒๕๕๗  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๗  โดยกำหนดทดสอบ ระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่  ๖  วันที่  ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๘ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๓๑  มกราคม  ถึงวันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

หนังสือคำสั่งแต่งตั้ง