ให้นักเรียนที่จะสอบ O-NET ในวันที่ 31 มกราคม 2558 นำบัตรติดตัวไปด้วย
  ด่วนที่สุด     30 มกรามก 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง     55    Share

ให้นักเรียนชั้น ป. 6 และม.3 ทุกคนที่จะสอบ O-NET ในวันที่ 31 มกราคม 2558 ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่มีรูปนักเขียนเข้าสอบติดตัวไปด้วย