การประชุมปฏิบัติการบันทึกข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าระบบการจัดสอบตามโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (National Test: NT) ปีการศึกษา 2557
  ด่วนที่สุด     15 มกรามก 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ศน.จิณณพัต ผลทิพย์ 09-3329-8113     168    Share