การตรวจสอบสอบตามแผนการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชีและพัสดุ โรงเรียน
  ด่วน     7 มกรามก 2558      หน่วยตรวจสอบภายใน     คุณ สังวาลย์ ทาแก้ว     47    Share