ให้โรงเรียนขยายโอกาส 45 โรงเรียน กรอกแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ
  ด่วนที่สุด     6 มกรามก 2558      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     อ้อยทิพย์ สุรภักดิ์     50    Share

ให้โรงเรียนขยายโอกาส 45 โรงเรียน กรอกแบบสำรวจการจัดการเรียนการสอนงานพื้นฐานอาชีพในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ

หนังสือนำส่ง

แบบรายงาน

ให้ส่งแบบรายงานภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 ที่กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล