ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรอกข้อมูลการส่งซ่อมแท็บเล็ต แบบออนไลน์ รุ่นปีงบประมาณ 2555 ให้เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ด่วนที่สุด
  ด่วนที่สุด     26 ธันวาคม 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     มนตรี จันทะพงษ์     117    Share

ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรอกข้อมูลการส่งซ่อมแท็บเล็ต รุ่นปีงบประมาณ 2555 ให้เสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ด่วนที่สุด

หนังสือนำส่ง

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล

เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ http://tabletsurvey.mict.go.th/