การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่การศึกษา (Local Assessment System:LAS) ปีการศึกษา 2557 (แก้ไขใหม่)
  ด่วนมาก     28 พฤศจิกายน 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     เพ็ญศรี อินทร์อุดม     49    Share