ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายมหาธาตุเจดีย์ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ ONET NT และ LAS
  ด่วนมาก     25 พฤศจิกายน 2557      ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา     ธนาดุล ภูขำ     37    Share

ด้วยกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมหาธาตุเจดีย์ มีข้อราชการที่จะปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมนักเรียนก่อนสอบ ONET NT และLAS ตลอดจนแนวทางการพัฒนางานของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐น. ณ  ห้องประชุมโรงเรียนยางโกนวิทย์

รายละเอีย หนังสือนำส่ง