งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
  ด่วนมาก     24 พฤศจิกายน 2557      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล     ทนงศิลป์ จันทะแจ้ง     60    Share

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต  ๔  จะนำนักเรียนและกิจกรรมเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  ๖๔  ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ที่จังหวัดสกลนคร  โดยได้แจ้งโรงเรียนที่ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้

รายละเอียด
1. หนังสือเชิญครูมาประชุม วันที่ ๒๖ พ.ย. ๕๗
2. คำสั่งแต่งตั้ง
3. บัญชีแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้ง
4. ปฏิทินปฏิบัติราชการ