การรับสมัครเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับทุนการศึกษา ณ วิทยาลัย United Wlorld Colleges ประจำปีการศึกษา 2558
  ด่วน     17 พฤศจิกายน 2557      กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ     43    Share

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ข่าวสำนักงาน ก.พ. จำนวน 1 ชุด