การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  ด่วน     10 พฤศจิกายน 2557      กลุ่มบริหารงานบุคคล     สุทธิศักดิ์ สุทธิอาจ     119    Share