แจ้งปฏิทินการรายงานผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าสู่ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖ (TCAS66)
  ด่วน     23 กันยายน 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          161    Share