การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแกนนำระดับสถานศึกษาด้านการวัดและประเมินผลคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนผ่านโปรแกรมระบบ
  ด่วน     1 สิงหาคม 2565      กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล          38    Share